a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Regulamin imprezy

§ 1

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 1. Organizator – Agencja Eventowa IKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Gdańsku, 80-278, przy ulicy Bernarda Chrzanowskiego 34/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000619407, NIP 584-275-00-17,
 2. Impreza – impreza pod nazwą: „Wielka Fabryka Elfów”, która odbędzie się:
  1. w dniach od 28.11.2020 r. do 22.12.2020 r. w AmberEXPO, przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku,
  2. w dniach od 18.11. 2020 r. do 22.12.2020 r. na stadionie PGE Narodowym, przy Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
  3. w dniach od 26.11.2020 r. do 22.12.2020 r. w Fabryce Porcelany, przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Katowice,
 3. Teren Imprezy – wyznaczone miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza,
 4. Godzina Zabawy – określona data i godzina, o której Uczestnik może wziąć udział w Imprezie, a także o której rozpoczyna się oprowadzanie Uczestnika po Imprezie,
 5. Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie na podstawie Biletu lub bezpłatnie za zgodą Organizatora,
 6. Bilet – znak legitymacyjny potwierdzający prawo do udziału w Imprezie, otrzymany odpłatnie lub nieodpłatnie od Organizatora lub od podmiotów działających na zlecenie Organizatora,
 7. Obsługa – wyznaczone przez Organizatora osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Uczestników, w tym osoby uprawnione do kontroli Biletów.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady nabywania Biletów, zasady udziału w Imprezie oraz prawa i obowiązki Uczestników.
 2. Wstęp na Teren Imprezy lub zakup Biletu są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej, marketingowej, promocyjnej oraz handlowej lub innej zarobkowej bez uprzedniej zgody Organizatora.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, stosowania się do zgodnych z prawem poleceń Obsługi oraz zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i niezagrażający mieniu, a także niezakłócający porządku.

§ 3

Przebieg Imprezy

 1. Impreza trwa od:
  1. w Gdańsku – od 28.11.2020 r. do 22.12.2020 r.,
  2. w Warszawie – od 18.11.2020 r. do 22.12.2020 r.,
  3. w Katowicach – od 26.11.2020 r. do 22.12.2020 r.,

  przy czym Bilet uprawnia do udziału w Imprezie, wyłącznie o określonej Godzinie Zabawy, w jednym z miejsc, o których mowa powyżej.

 2. Godziny Zabawy są następujące:
  1. od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 17:00 – co każde pół godziny zegarowej,
  2. w soboty i niedzielę od godziny 9:00 do godziny 17:30 – co każde pół godziny zegarowej.
 3. Czas udziału w Imprezie wynosi ponad 2 godziny od momentu rozpoczęcia Godziny Zabawy.
 4. Udział w Imprezie rozpoczyna się od podzielenia Uczestników na kilkunastoosobowe grupy (bez wliczania opiekunów lub Uczestników pełnoletnich). Następnie każda z grup jest oprowadzana po Imprezie przez Elfa-przewodnika po 10 punktach z atrakcjami.
 5. Zakazane jest samodzielne poruszanie się Uczestników po Terenie Imprezy, na którym znajdują się punkty z atrakcjami. Zabawa na tym terenie odbywa się wyłącznie przy udziale, według wytycznych oraz pod przewodnictwem Elfa-przewodnika.
 6. Po odwiedzeniu punktów z atrakcjami każdy małoletni Uczestnik otrzymuje bezpłatnie drobny upominek według uznania Organizatora (np. dyplom).
 7. Po odwiedzeniu punktów z atrakcjami Uczestnicy mogą wziąć udział w dodatkowo płatnych atrakcjach zlokalizowanych na Terenie Imprezy w miejscu o nazwie „Warsztat Elfów, m.in.:
  1. malowanie bombek – koszt 10 zł/Uczestnik,
  2. malowanie kubków – koszt 10 zł/Uczestnik.

  Dodatkowo na terenie „Warsztatu Elfów” można zakupić okolicznościowe pamiątki.

 8. Uczestnicy mogą podczas udziału w Imprezie przebywać w obuwiu zewnętrznym, jednakże dbając o komfort Uczestników Organizator zaleca zabranie ze sobą obuwia zamiennego (np. kapcie).

§ 4

Uczestnicy

 1. Uczestnikami mogą być:
  1. Małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia – wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej oraz na wyłączną odpowiedzialność takiej osoby,
  2. Małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia – mogą uczestniczyć w Imprezie samodzielnie lub pod opieką osoby pełnoletniej,
  3. Osoby pełnoletnie.
 2. Organizator nie zapewnia nadzoru ani opieki nad osobami małoletnimi przebywającymi na Terenie Imprezy. W szczególności Elf-przewodnik, który oprowadza Uczestników po punktach z atrakcjami nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników osobom i podmiotom trzecim.
 3. Ryzyko związane z przebywaniem Uczestników małoletnich na Terenie Imprezy bez towarzystwa pełnoletniego opiekuna obciąża wyłącznie osoby zobowiązane do nadzoru nad takimi Uczestnikami z mocy ustawy lub umowy.
 4. Organizator może odmówić prawa wstępu na Imprezę Uczestnikowi małoletniemu poniżej 13 roku życia bez towarzystwa pełnoletniego opiekuna. W takim wypadku nie przysługuje prawo zwrotu ceny uiszczonej za Bilet.
 5. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom, chyba że powstały one z winy Organizatora.

§ 5

Bilety

 1. Ilość Biletów jest ograniczona.
 2. Bilet uprawnia do udziału w Imprezie, nie daje natomiast uprawnienia do korzystania z jakichkolwiek usług lub nabywania towarów (w ramach ceny uiszczonej za Bilet) dostępnych w punktach gastronomicznych lub handlowych zlokalizowanych na Terenie Imprezy. Wszystkie usługi lub towary, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, można nabywać odpłatnie.
 3. Bilet upoważniający do udziału w Imprezie musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przeciwnym wypadku Bilet może zostać unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu uiszczonej ceny.
 4. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu przez Uczestnika lub osoby trzecie, którym Uczestnik udostępnił dane otrzymanego Biletu.
 6. Uczestnik może nabyć Bilety indywidualne oraz bilety grupowe (dla grup zorganizowanych od 10 Uczestników).
 7. Zasady nabywania Biletów grupowych reguluje Regulamin rezerwacji grupowych.

§ 6

Sprzedaż Biletów indywidualnych

 1. Każdy Bilet indywidualny uprawnia do udziału w Imprezie jednego Uczestnika małoletniego oraz maksymalnie jednego Uczestnika pełnoletniego (uczestnik pełnoletni w cenie Biletu).
 2. Bilety indywidualne sprzedawane są wyłącznie w kasach na Terenie Imprezy, w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem strony internetowej: ticketmaster.pl. Organizator może również powierzyć internetową sprzedaż Biletów indywidualnych innym operatorom zewnętrznym.
 3. Ceny Biletów indywidualnych dostępne są na stronie https://shops.ticketmasterpartners.com/fabryka-elfw. Podane ceny są cenami uwzględniającymi należny podatek od towarów i usług (brutto).
 4. Internetowa sprzedaż Biletów indywidualnych odbywa się całodobowo, zgodnie z regulaminem operatora zewnętrznego dokonującego sprzedaży.
 5. Sprzedaż Biletów indywidualnych w autoryzowanych punktach sprzedaży odbywa się w godzinach pracy tych punktów i zgodnie z ich regulaminem.
 6. Sprzedaż Biletów indywidualnych w kasach na Terenie Imprezy odbywa się:
  1. w Gdańsku – od 28.11.2020 r. do 22.12.2020 r.,
  2. w Warszawie – od 18.11.2020 r. do 22.12.2020 r.,
  3. w Katowicach – od 26.11.2020 r. do 22.12.2020 r.,

  w godzinach od 8:00 do 17:00, przy czym w kasie na terenie danego miasta możliwy jest zakup wyłącznie Biletów uprawniających do udziału w Imprezie w tym mieście.

 7. Płatności za Bilety w kasach znajdującej się na Terenie Imprezy można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. Organizator nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą płatniczą spowodowane przez operatora systemu.
 8. Bilet indywidualny uprawnia do udziału w Imprezie jednego Uczestnika małoletniego (tj. poniżej 18 roku życia) oraz jednego Uczestnika pełnoletniego będącego opiekunem.
 9. Jeżeli Uczestnikowi małoletniemu towarzyszy więcej niż jeden Uczestnik pełnoletni, płaci on połowę ceny Biletu indywidualnego obowiązującego na daną Godzinę Zabawy. Bilet indywidualny dla kolejnego pełnoletniego Uczestnika będącego opiekunem można nabyć wyłącznie w kasach na Terenie Imprezy.
 10. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz osobom niepełnosprawnym przysługuje zniżka w wysokości 20% ceny Biletu indywidualnego. W celu uzyskania zniżki należy:
  1. w przypadku internetowej sprzedaży Biletów – wybrać na stronie operatora zewnętrznego odpowiedni rodzaj Biletu, a następnie przy wejściu na Teren Imprezy okazać dokument uprawniający do zniżki,
  2. w przypadku sprzedaży Biletów w kasach na Terenie Imprezy – okazać dokument uprawniający do zniżki podczas zakupu Biletu oraz przy wejściu na Teren Imprezy,
  3. w przypadku sprzedaży Biletów w autoryzowanych punktach sprzedaży – okazać dokument uprawniający do zniżki przy wejściu na Teren Imprezy. Uczestnik może zostać ponadto poproszony o spełnienie dodatkowych wymogów zgodnie z regulaminami sprzedaży tych punktów np. o okazanie dokumentu podczas zakupu Biletu.
 11. Bezpłatny udział w Imprezie przysługuje małoletniemu Uczestnikowi poniżej 1 roku życia wyłącznie pod warunkiem, iż towarzyszy on innemu Uczestnikowi małoletniemu powyżej 1 roku życia (np. rodzeństwu) oraz Uczestnikowi pełnoletniemu, będącemu opiekunem obu Uczestników małoletnich.

§ 7

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i odstąpienie od umowy sprzedaży Biletów

 1. Uczestnikowi zawierającemu umowę sprzedaży Biletów indywidualnych zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową sprzedaży Biletów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.
 3. Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu Biletów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarcza lub zawodową (tj. konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, kupujący będący konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Organizatorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, kupujący może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 8

Wstęp na Imprezę

 1. Udział w Imprezie przysługuje jedynie Uczestnikom, przy czym liczba miejsc podczas każdej Godziny Zabawy jest ograniczona.
 2. Uczestnicy posiadający Bilety ze zniżką lub prawo do bezpłatnego udziału w Imprezie zobowiązani są podczas kontroli Biletów do okazania odpowiednio aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja inwalidzka, Karta Dużej Rodziny) lub dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek.
 3. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zniżki Bilet indywidualny traci swoją ważność bez możliwości udziału w Imprezie i bez możliwości zwrotu ceny uiszczonej za Bilet. W takim przypadku Organizator oferuje możliwość udziału w Imprezie jedynie po uiszczeniu dopłaty do pełnej ceny Biletu indywidualnego w kasie znajdującej się na Terenie Imprezy.
 4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika uprawnionego do bezpłatnego udziału w Imprezie, Uczestnik jest zobowiązany nabyć Bilet indywidualny po pełnej cenie.
 5. Rozpoczęcie udziału w Imprezie odbywa się punktualnie, zgodnie z wyznaczonymi Godzinami Zabawy. Organizator może odmówić spóźnionym Uczestnikom prawa do udziału w Imprezie.
 6. Ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają Uczestnika. Uczestnikom, którym odmówiono możliwości udziału w Imprezie lub spóźnionym nie przysługuje prawo zwrotu ceny uiszczonej za Bilety.

§ 9

Zasady organizacyjne i porządkowe

 1. Organizator ma prawo usunąć z Terenu Imprezy lub odmówić wstępu na Teren Imprezy Uczestnikom:
  1. którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. którzy odmawiają zastosowania się do zgodnych z prawem poleceń porządkowych Obsługi,
  3. którzy znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  4. którzy posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Obsługi i ochrony obiektu, w którym odbywa się Impreza,]
  5. którzy zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku publicznego lub Imprezy.
 2. Uczestnikom, którym z ich winy odmówiono wstępu na Teren Imprezę lub z ich winy usuniętym z Terenu Imprezy nie przysługuje prawo do rekompensaty lub odszkodowania, w tym bez prawa zwrotu ceny uiszczonej za Bilety.
 3. Na Teren Imprezy można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe oraz tradycyjne amatorskie aparaty kompaktowe. Zdjęcia można robić wyłącznie dla celów prywatnych, a fotografować należy w sposób nieprzeszkadzający innym Uczestnikom.
 4. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy, za wyjątkiem psów pomagającym osobom niepełnosprawnym.

§ 10

Dane osobowe i wykorzystanie wizerunku Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Eventowa IKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Gdańsku, 80-278, przy ulicy Bernarda Chrzanowskiego 34/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000619407, NIP 584-275-00-17 (dalej jako: Administrator).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników należące do kategorii zwykłych, tj. imię oraz wizerunek. Ewentualnie w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe lub reklamowe Administrator będzie przetwarzał dodatkowo dane Uczestnika w postaci adresu e-mail.
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z uczestnictwem w Imprezie będą przetwarzane tylko w celu realizacji Imprezy oraz w celach marketingowych i reklamowych, z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje Uczestników.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne jeżeli Uczestnik chce wziąć udział w Imprezie. Uczestnik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mailowo na adres: biuro@wielkafabrykaelfow.pl, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Uczestnik ma prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
  3. przenoszenia danych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej Uczestnik kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail biuro@wielkafabrykaelfow.pl. Dane Uczestnika zostaną usunięte niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wyraźnej prośby o ich usunięcie.
 9. Każdemu Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach zautomatyzowania podejmowanych decyzji.
 11. Administrator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Imprezy (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk) przy wykorzystaniu własnych zasobów lub poprzez osoby współpracujące z Administratorem. Uczestnik, a w przypadku Uczestników małoletnich ich rodzice lub inni opiekunowie prawni, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie wielokrotne wykorzystanie przez Administratora wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas Imprezy. Zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek Uczestnika oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w materiałach służących promocji działalności Administratora w szczególności w mediach (np. Internet, portale społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, prezentacjach, newsletterze), reklamach prasowych i materiałach eksponowanych na otwartej przestrzeni.
 12. Uczestnik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec utrwalania i rozpowszechniania jej wizerunku także podczas przebywania na Terenie Imprezy poprzez poinformowanie o tym Obsługi. Obsługa przekazuje takiemu Uczestnikowi przypinkę, którą Uczestnik zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu (np. z przodu na bluzce) i nosić przez cały czas przebywania na Terenie Imprezy. Przypinkę należy zwrócić podczas opuszczenia Terenu Imprezy.

§ 11

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty udziału w Imprezie pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@wielkafabrykaelfow.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna określać dane umożliwiające identyfikację osoby ją składającej, miejsce nabycia Biletu (o ile ma to związek ze składaną reklamacją), przedmiot reklamacji oraz określenia działania, które ma spełnić Organizator. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Organizator wzywa do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Organizator rozpatruje kompletną reklamację w terminie 21 dni od daty jej złożenia.
 4. Administratorem danych osób, które złożyły reklamację jest Agencja Eventowa IKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Gdańsku, 80-278, przy ulicy Bernarda Chrzanowskiego 34/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000619407, NIP 584-275-00-17.
 5. Dane osobowe osób, które złożyły reklamację są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 6. Dane osobowe osób, które złożyły reklamację będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Osobie, która złożyła reklamację przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. W celu skorzystania z praw, o których mowa niniejszym paragrafie należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej biuro@wielkafabrykaelfow.pl. Dane osoby składającej reklamację zostaną usunięte niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wyraźnej prośby o ich usunięcie.

§ 12

Zmiany organizacji Imprezy, zwrot i wymiana Biletów

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany dat Imprezy, zmiany Godzin Zabawy oraz zmiany Terenu Imprezy z ważnych powodów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Godziny Zabawy z 2 dniowym wyprzedzeniem, jeśli liczba Uczestników, którzy wykupili na nią Bilet będzie mniejsza niż 10 osób.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, nowe informacje zostaną podane na stronie internetowej: wielkafabrykaelfow.pl oraz na stronach internetowych operatorów zewnętrznych dokonujących sprzedaży internetowej Biletów indywidualnych, a także w miarę możliwości przekazane Uczestnikom, których zmiany dotyczą.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Uczestnik jest uprawniony do zwrotu ceny uiszczonej za Bilet lub wymiany Biletu uprawniającego do udziału w Imprezie o innej Godzinie Zabawy, o ile jest to obiektywnie możliwe.
 5. Uczestnik, który zakupi Bilet indywidualny jest dodatkowo uprawniony do wymiany takiego Biletu na inny Bilet indywidualny uprawniający do udziału w Imprezie o innej, dostępnej Godzinie Zabawy bez podania przyczyny w terminie do 3 dni przed datą planowanego udziału w Imprezie, o ile jest to obiektywnie możliwe.
 6. W przypadku Biletów indywidualnych zwrotu uiszczonej ceny dokonuje podmiot, który sprzedał Uczestnikowi taki Bilet. W przypadku zakupu Biletów indywidualnych w kasie na Terenie Imprezy zwrot następuje wyłącznie w tej kasie. W przypadku zakupu Biletów indywidualnych za pośrednictwem operatora zewnętrznego (np. ticketmaster.pl) lub autoryzowanego punktu sprzedaży zwrotu dokonuje odpowiednio ten operator zewnętrzny lub ten punkt sprzedaży, na zasadach wynikających z jego wewnętrznego regulaminu.
 7. W przypadku, gdy regulamin wewnętrzny operatora zewnętrznego lub autoryzowanego punktu sprzedaży nie przewiduje możliwości uzyskania zwrotu, chęć uzyskania zwrotu należy zgłosić Organizatorowi na adres poczty elektronicznej biuro@wielkafabrykaelfow.pl. W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu przelewem bankowym niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 8. Wymiany Biletów indywidualnych można dokonać wyłącznie w miejscu zakupu Biletu indywidualnego. W przypadku zakupu Biletów indywidulanych w kasie na Terenie Imprezy wymiana następuje wyłącznie w tej kasie. W przypadku zakupu Biletów indywidualnych za pośrednictwem operatora zewnętrznego (np. ticketmaster.pl) lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży wymiany dokonuje odpowiednio ten operator zewnętrzny lub ten punkt sprzedaży, na zasadach wynikających z jego wewnętrznego regulaminu.
 9. W przypadku, gdy regulamin wewnętrzny operatora zewnętrznego lub autoryzowanego punktu sprzedaży nie przewiduje możliwości wymiany Biletów indywidualnych, chęć wymiany należy zgłosić Organizatorowi na adres poczty elektronicznej biuro@wielkafabrykaelfow.pl. W takim wypadku Organizator dokonuje niezwłocznej wymiany Biletów indywidualnych, o ile jest to obiektywnie możliwe.
 10. Zwrot lub wymiana Biletów indywidualnych u operatorów zewnętrznych lub w autoryzowanych punktach sprzedaży może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości nie większej niż 15 zł.
 11. W przypadku Biletów grupowych chęć uzyskania zwrotu uiszczonej ceny lub wymiany takich Biletów należy zgłosić Organizatorowi na adres poczty elektronicznej biuro@wielkafabrykaelfow.pl. Organizator dokonuje:
  1. zwrotu przelewem bankowym niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu,
  2. niezwłocznej wymiany Biletów grupowych, o ile jest to obiektywnie możliwe, z tym zastrzeżeniem, że Organizatorowi przysługuje prawo do wydania w miejsce zakupionych Biletów grupowych voucherów uprawniających do wstępu na Imprezę. Vouchery uprawniają do udziału w Imprezie na zasadach wynikających z Regulaminu rezerwacji grupowych.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Transakcje sprzedaży Biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym Regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do kupującego będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia kupującego ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamówione w związku z Imprezą przez kupującego lub Uczestnika samodzielnie na własne ryzyko usługi takie jak usługi transportowe czy hotelarskie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki Uczestnika nabyte przez niego przed wejściem w życie zmian.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://wielkafabrykaelfow.pl/gdansk/regulamin/ oraz na Terenie Imprezy, w tym w kasach biletowych.
 5. Wszelką korespondencję i zapytania do Organizatora należy kierować na adres e-mail biuro@wielkafabrykaelfow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 602-715-716 (w dni robocze, w godzinach 9:00 – 16:00).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 roku.