Wielka Fabryka Elfów

MENU

REGULAMIN IMPREZY Wielka Fabryka Elfów

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) jest wydany przez spółkę Agencja Eventowa IKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Gdańsku, 80-278, przy ulicy Bernarda Chrzanowskiego 34/2, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000619407, NIP 584-275-00-17, Organizatora imprezy pod nazwą: „Wielka Fabryka Elfów”, która odbędzie się:
   1. w dniach 26.11-21.12.2017r. w AmberEXPO, przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku,
   2. w dniach 25.11.-22.12.2017r. na stadionie PGE Narodowym, przy Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
   3. w dniach 1-22.12.2017r. w Fabryce Porcelany, przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Katowice,

   (zwanej dalej: „Imprezą”).

  2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy w czasie jej trwania jest obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu Imprezy, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
  4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
   1. „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę;
   2. „Obsługa” oznacza powołane przez Organizatora osoby, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.
   3. „Teren Imprezy” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.
   4. „Uczestnik Imprezy” lub „Uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem Imprezy w szczególności jest osoba małoletnia do 12-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; osoba małoletnia powyżej 13-tego roku życia – samodzielnie.
 2. SPRZEDAŻ BILETÓW:
  1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży biletów tradycyjnych jest dostępna na stronie https://www.ebilet.pl/rodzina/rekreacja/wielka-fabryka-elfow/ oraz bilety grupowe na stronie https://grupy.wielkafabrykaelfow.pl
  2. Jeden bilet upoważnia do wstępu jedno dziecko i jedną osobę dorosłą. Wyjątek stanowią wejścia grupowe, gdzie na 10 dzieci przypadają dwie bezpłatne wejściówki dla opiekunów. Liczbę opiekunów można zwiększyć, po ustaleniu z Organizatorem. Bez biletu może wejść tylko dziecko poniżej 1 roku życia, które towarzyszy starszemu rodzeństwu i rodzicom.
  3. Jeżeli dziecku towarzyszy więcej niż jedna osoba dorosła, płaci ona za bilet (kupowany wyłącznie na terenie imprezy) połowę ceny biletu normalnego, obowiązującego na daną godzinę i dzień wejścia.
  4. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
  5. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
  6. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie.
  7. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, nabywa bilet w sposób standardowy (jeden bilet = 1 dziecko + 1 dorosły), przy czym może go nabyć z 20% zniżką. W celu uzyskania zniżki należy wpisać kod NS w miejscu wskazanym na stronie https://www.ebilet.pl/rodzina/rekreacja/wielka-fabryka-elfow/, a następnie przed wejsciem okazać legitymację inwalidzką dziecka, dla którego bilet zakupiono na preferencyjnych warunkach. Z posiadania biletu zwolnione są dzieci poniżej 1 roku życia. Zwolnienie z konieczności zakupu biletu należy udokumentować dowolnym dokumentem potwierdzającym wiek dziecka.
  8. Zakup biletu równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
  1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety. Bilet można zakupić bezpośrednio przed wejściem na Imprezę, o ile są dostępne miejsca. Jeden bilet upoważnia do wstępu jedno dziecko + jedną osobę dorosłą. Kolejne osoby dorosłe, towarzyszące jednemu dziecku zobowiązane są do zakupienia biletu „połówki”, zgodnie z pkt. 3 rozdz. II  powyżej.
  2. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku do 13 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
  3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 1 i 2 powyżej, Organizator ma prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy:
   1. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom,
   2. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
   3. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Obsługi i Ochrony obiektu,
   4. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
  1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Obsługi. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie w wieku do 13-tego roku życia uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę; powyżej 13-tego roku życia na własną odpowiedzialność.
  2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
  3. Na teren Imprezy można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe oraz tradycyjne amatorskie aparaty kompaktowe. Zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie przeszkadzać Uczestnikom.
  4. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy (wyjątek stanowią psy pomagające osobom niepełnosprawnym) oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych na Terenie Imprezy.
  5. Osobom, którym z ich winy odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom z ich winy usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
  6. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
  1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów i partnerów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
  2. Zakup biletu, oznaczający akceptację niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora korespondencji o charakterze informacyjnym związanym z uczestnictwem w Imprezie, a także zgodę na rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku w celu udokumentowania i promocji Imprezy. Uczestnik może zrezygnować z otrzymywania korespondencji o charakterze imformacyjnym oraz reklamowym, a także wycofać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, przez złożenie pisemnego oświadczenia do Organizatora.
  3. Za zgodą Uczestnika, będzie on otrzymywał korespondencję o charakterze reklamowym związaną z działanością Organizatora.
  4. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej, marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten zakaz będą usunięte z Terenu Imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu nie stosującego się do zakazu.
 6. REKLAMACJE:
  1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Agencja Eventowa IKA Sp. z o.o. sp.k. ul. Chrzanowskiego 34/2 80-278 Gdańsk
  2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Składający reklamacje musi posiadać dowód doręczenia reklamacji.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
  2. Status sponsora lub partnera Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
   1. na stronie internetowej https://wielkafabrykaelfow.pl,
   2. w kasach biletowych na Terenie Imprezy.
  5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 1 rozdz. VI na piśmie, przesyłką poleconą.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2017 roku.

Gdańsk, dnia 13.11.2017 roku.